فصل نامه ی شماره ی یک

  • مدیر محتوایی

 پـس بشـارت ده بـه آن بنـدگان مـن کـه بـه سـخن گـوش فرامـ ی دهنـد و بهتریـن آن را پیـروى مـی کننـد اینانند کـه خدایشـان راه نموده و اینانند همـان خردمنـدان. (18 زمر/ ، ترجمـه فولادونـد)
به لطف و عنایت پروردگار تعالی به جهت تبیین و تعمیق مفاهیم بلند علوم انسـانی و اسـلامی دسـت به انتشـار دوفصلنامه اختصاصی مطالعات علوم اسـلامی بهارحکمت زدیـم تـا بتوانیـم قدمـی در ایـن مسـیر ارزشـمند برداریـم.


قطعـا جوامعی کـه خواهان نیل به سـعادت اعم از دنیوی و اخروی هسـتند همواره به دنبال بسـتر سـازی مناسـبی برای مبانـی علـوم انسـانی خـود مـی باشـند زیـرا کـه جوامـع و حکومـت هـا برپایـه علـوم انسـانی اسـت کـه شـکل مـی گیرنـد؛ علومـی ماننـد فلسـفه، حقـوق، سیاسـت، جامعـه شناسـی، تاریـخ، روان شناسـی و ... . امـروزه بـا توجـه به اینکه علوم انسـانی اهمیت خـود را روز بروز بیشـتر نمایان می سـازد، قطعا ما هم باید فضای مناسـب و متناسـبی با تاریخ و اندیشـه و فرهنگ خود برای بسـتر های مبانی علوم انسـانی در جامعه فراهم آوریم چرا که علوم انسـانی اسـت که مسـیر یک جامعه را مشـخص می کند.


پس ما باید مسـیری را انتخاب کنیم که متناسـب با تاریخ و فرهنگ و باورهایمان باشـد. بر اسـاس آیه ی شـریفه ای که حسـن مطلـع ایـن سـخن آمـد مترصـد آن شـدیم کـه بـا اسـتعانت از پـروردگار و با کمـک از اندیشـمندان حوزوی و دانشـگاهی کشـور ، اقوالی را در زمینه علوم انسـانی و اسـلامی به اسـتماع مخاطبـان، فرهیختـگان، علمـا و اسـاتید، دانشـجویان و طـلاب برسـانیم و خود ایشـان بـه تحلیـل بپردازنـد و فیتعبـون احسـنه ان شـاءالله کـه همانـا «ان حیـات العلـم بالبحـث والنقد» . حق، اخلاق و عدالت و رابطه آن ها با یکدیگر در حوزه مطالعات علوم انسـانی و علوم اسلامی مساله بسیار مهمی است که باید از منظری بسیار جدی به آن پرداخت چرا که تبیین این موضوع مهم دستاوردهایی در حوزه های مختلف علوم انسانی و اسلامی از جمله فلسـفه ، کلام، حقوق، فقه ، اخلاق و ... خواهد داشـت. پس در شـماره اول این دوفصلنامـه بـرآن شـدیم تـا پرونـده حـق، اخـلاق و عدالت را مفتـوح کنیم، ان شـاءالله که توانسـته باشـیم به سـر منزل مقصود برسـیم که بیان اندیشـه ها و تامل و تدبر درمورد آن هاست