• مدیر محتوایی

گفت و گویی با ایت الله محسن غرویان در شماره دوم دو فصل نامه

گفتگوی فلسفب با آیت الله غرویان
آلــوده کردن محیط زیســت حرام شــرعی اســت فقــه در واقــع مجموعــه احــکام الهــی و تکالیفــی اســت کــه انســان نســبت بــه غیــر خــودش دارد. بخشــی از فقــه مربــوط بــه تکالیــف انســان در رابطــه بــا خداونــد شــامل عبادیــات اســت، بخشــی...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفتاری از دکتر علی مشهدی در شماره دوم دو فصلنامه

انتشارات بهار حکمت
ناســـازوارگی مدرنیتـــه و حقـــوق محیـــط زیســـت فســاد در خشــکی و دریــا بــه دلیــل اعمالــی کــه مــردم انجــام داده انــد آشــکار شــده، خــدا مــی خواهــد نتیجــه بعضــی از اعمــال آنهــا را بــه آنهــا بچشــاند، شــاید (بــه ســوى )41حــق)...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفتاری با دکتر محسن اسماعیلی در شماره دوم دو فصلنامه

دین و مسئولیت حفاظت از محیط زیست همــه مــا مــی دانیــم جهانــی کــه در آن زندگــی مــی کنیــم؛ و بــه ویــژه کشــور مــا بــا فاجعــه بــزرگ زیســت محیطــی روبــرو شــده اســت و البتــه فاجعــه بــزرگ تــر آن اســت کــه هنــوز هــم کســانی هســتند...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

انتشار شماره اول دوفصلنامه بهار حکمت

مختصری در باب شماره اول دو فصلنامه بهار حکمت مختصری در باب شماره اول دو فصلنامه بهار حکمت: اهمیت حفظ محیط زیست در فرهنگ و تمدن اسلامی دین و مسئولیت حفاظت از محیط زیست .آلوده کردن محیط زیست حرام شرعی است ناسازوارگی مدرنیته و حقوق محیط زیست مختصری...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفت و گوی علمی با ایت الله غیاث الدین طه محمدی در شماره اول دو فصل نامه

گفت و گوی علمی با ایت الله غیاث الدین طه محمدی
دین بدون اخلاق ناقـــــــص است حکیـم علـی الاطـلاق بـه هـر یـک از موجـودات خـوی خصلتـی داده اسـت. خـوی خصلـت یـک امـر قلبی اسـت. ارگان های بدن، دسـت و گـوش و چشـم و ... از او فرمـان مـی گیرنـد. هـر آنچـه کـه دلخواه قلب است، ارگان های بدن آن را در...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفتاری از دکتر بیژن حاجی عزیزی در شماره اول دو فصل نامه

گفتاری از دکتر بیژن حاجی عزیزی
نســبت علــم و عدالــت پیـش از پرداختـن بـه اصـل موضـوع ناگزیـر بایـد بـه دو نکتـه بـه عنـوان مقدمـه اشـاره نمـود. نخسـت اینکـه در نوشـته هـای بسـیاری، نسـبت عدالـت بـا مفاهیـم و امـور متعـددی مورد بحث، سـنجش و مداقه قرار گرفته است. از جمله نسبت عدالت...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفتاری از دکتر اکبر عروتی موفق در شماره اول فصلنامه

رابطــه حــق و عدالــت «حـق» و «عدالـت»؛ و مرادفـات آنهـا از مقدس تریـن واژه هایـی اسـت کـه در همـه جوامـع انسـانی، از قداسـت و زیبایـی خاصـی برخـوردار می باشـد، شـاید ِمعنـوى هیـچ انسـانی را نتوانیـم پیـدا کنیم که خود را طرفـدار باطـل و ظلـم،...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفتاری از دکترسید احمد حبیب نژاد در شماره اول فصلنامه

گفتاری از دکترسید احمد حبیب نژاد
پیرامون استاد محمد علی موحد، از هوای عدالت تا شراب ربانی جامعـه حقوقـی اسـتاد محمدعلـی موحـد را معمـولا بـا کتـاب شـریف«در هـوای حـق و عدالت»شـناخته اسـت. اسـتاد موحـد دکتریـش را در حقـوق خصوصـی ازدانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران گرفـت...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفتاری از دکتر فردین مرادخانی

درآمــدی بــر مفهــوم حــق مفهـوم حـق یکـی از مهمتریـن مفاهیـم دوران مـدرن و از نقـاط آغازیـن اندیشـه حقوقـی مـدرن اسـت. بـه بیـان دیگـر در حـق نمـی تـوان از ِفقـدان مفهـوم مـدرن دانـش حقـوق سـخن گفـت. ایـن مفهـوم به سـرعت در حـال گسـترش اسـت...

ادامه خبر

  • مدیر محتوایی

گفتاری از حجت الاسلام دکتر احمد دیلمی در شماره اول دو فصل نامه

محقــق و دانشــیار گــروه حقــوق خصوصــی دانشــگاه قــم می باشــند. ایشــان عــلاوه بــر تحصیــلات حــوزوی، تحصیــلات دانشــگاهی از کارشناســی تــا دکتــری نیــز دارنــد و در رشــته حقــوق خصوصــی تحصیــل کرده انــد. ایشــان همچنیــن جایــزه ســومین...

ادامه خبر